شرکت آوا کام ایرانیان

ارائه خدمات طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های مختلف در قالب بازرگانی

نیاز شرکت های گروه به ویژه شرکت آواسازه بدیع پارسیان به خرید مصالح و خدمات، تهاتر بدهی با آپارتمان‌های ساخت شرکت در پروژه‌‌های برج های آرمانی محمود آباد، برج ماهان سرخرود و فروش واحد‌های ساخته شده باعث شد تا شرکت آواکام ایرانیان با موضوع بازرگانی در شهریور ماه سال 1401 به صورت کارگروه در گروه آوا کار خود را آغاز کند. ‌

پروژه‌های شاخص